CHCETE POŽÁDAT ODBORNOU KOMISI MZČR O ROZHODNUTÍ KE ZMĚNĚ POHLAVÍ?

 

Co vše k takové žádosti potřebujete? Takový ten zcela minimální základ je:

  • Návštěva svého sexuologa (osobně se domluvit se sexuologem na ukončení RLT a odeslání k psychologovi)
  • Psycholog – psychologická zpráva (pro komisi MZČR a ukončení RLT)
  • Sexuolog – sexuologická zpráva od Vašeho sexuologa (pro komisi MZČR a ukončení RLT)
  • Osobní průvodní dopis proč tyto lékařské zprávy vůbec zasíláte na MZČR, že se cítíte být ženou a nic se na tom nezměnilo.
  • Samozřejmě každá se většinou nacházíme v různých životních situacích, a jak dle MZČR postupovat naleznete …zde.

 

-> Je důležité znát i možnosti doporučených postupů při provádění chirurgických zákroků. Káždá má možnost volby. Více se dozvíte ve věstníku MZČR …zde.

-> Dalším krokem je tyto všechny zprávy a průvodní dopis odeslat na adresu MZČR.

 

Zdroj: MZČR : Informace pro lékaře a pacientyVěstník č.8/2012 

 

 

 

 

ODBORNÁ KOMISE MZČR PRO ZMĚNU POHLAVÍ

Nějakou dobu již s kamarádkou hledáme nějaké ty datumy zasedání komise pro schválení operace Mtf či FtM. Je takové poříkadlo ve vyhledávači.. špatná otázka, špatná odpověď. Ale nakonec se nám to podařilo najít na stránkách "MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY". Vzhledem k tomu že si nejsem jistá zda ona stránka bude ještě za měsíc existovat, tak jsem zkopírovala její obsah a umístila na konci této stránky .

Žádost pro komisi se odesílá minimálně jeden měsíc před konáním komise s tím že všechny dokumenty musí být ve dni konání komise maximálně tři měsíce staré. Nabývají platnosti dnem vyšetření u odborného lékaře. (psycholog, sexuolog ...atd.)

V případě jakých koliv nejasností a dotazů volejte  Štěpánku Tiburcovou na tel. 224 972 244 (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

 

Jak to probíhá u komise při změně pohlaví? Tak na tuto otázku mohu odpovědět svým příběhem u odborné komise. Přečíst si jej můžete ...zde 1. a další ještě  ...zde 2. (nezapomenout se přihlásit na hlavní stránce)

 

 

Termíny jednání odborné komise MZČR pro rok 2022 a 2023

 

 


 

Jak si vyhledat aktuální informace k jednání odborné komise?

 

Stačí si ve vyhledávači či přímo na stránkách MZČR zadat výraz:

"Termíny jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů"

 

Následně se vám ukáže možná více odkazů s tímto pojmenování. Tak si mezi nimi budete muset najít právě ten aktuální jenž vás zajímá. Bohužel tato stránka má pokaždé jinou adresu a tak odkaz na ní nebude existovat dlouho. Proto je nutné si vyhledat aktuální s názvem jenž jsem vám uvedla mezi uvozovkami. Tento název stránky je vždy stejný.

 


 

Kam poslat žádost ke komisi MZČR

 

Adresa:

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Písemný styk:

Ministerstvo zdravotnictví ČR, P.O. BOX 81,Palackého nám. 375/4,128 01 Praha 2

Telefon a Fax:

Tel:   +420 224 971 111 (spojovatelka)

Tel: +420 224 972 244 (oddělení správy a zpracování žádostí pí. Štěpánka Tyburcová)

Fax:  +420 224 972 111

Úřední hodiny

pondělí a středa             7.45 - 17.00

úterý, čtvrtek a pátek     7.45 - 15.45

WWW-link - Kontakty MZČR

 


Členové odborné komise a povinnosti odborné komise

( Zde je pár informací o odborné komisi jenž schvaluje operativní změnu pohlaví MtF a FtM )

(Zákon č. 373/2011 Sb. §22 a §23)

§ 22

(1) Odbornou komisi ustavuje ministerstvo. Členy odborné komise jsou

a) zdravotnický pracovník, který je zaměstnancem státu zařazeným na ministerstvo,

b) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie,

c) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie,

d) klinický psycholog,

e) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetologie,

f) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru urologie nebo gynekologie a porodnictví,

g) právník se znalostmi v oblasti zdravotnického práva.

(2) Člen odborné komise nesmí být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli, nesmí být členem kontrolního orgánu poskytovatele nebo statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo společníkem poskytovatele.

(3) Žádost pacienta nebo opatrovníka pacienta předá poskytovatel neprodleně ministerstvu; k žádosti připojí souhlasné stanovisko ošetřujícího lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie s provedením změny pohlaví.

(4) Pacient a opatrovník pacienta je vždy přizván k jednání odborné komise, které se koná nejpozději do 3 měsíců ode dne podání žádosti pacienta nebo opatrovníka pacienta. Odborná komise podá pacientovi a opatrovníkovi pacienta informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích a ověří, zda pacient a opatrovník pacienta této informaci plně porozuměl a zda k podání žádosti dospěl pacient a opatrovník pacienta zcela dobrovolně. Jde-li o pacienta uvedeného v § 21 odst. 4, přihlédne k jeho rozumové vyspělosti.

(5) Záznam o podání informace podepíší členové odborné komise, pacient a opatrovník pacienta. Součástí záznamu je též názor pacienta s omezenou svéprávností. Není-li pacient s ohledem na svou rozumovou vyspělost schopen názor vyslovit nebo záznam podepsat, uvede se tato skutečnost v záznamu.

(6) Odborná komise po projednání žádosti vypracuje písemné odborné stanovisko, ve kterém zhodnotí, zda jsou splněny veškeré podmínky k provedení změny pohlaví; zároveň uvede dobu platnosti stanoviska a přitom zohlední naléhavost provedení zdravotního výkonu. Ke kladnému stanovisku s provedením změny pohlaví je zapotřebí souhlasu všech členů odborné komise. V případě, že se souhlasu všech členů nepodaří dosáhnout, odborná komise ve svém stanovisku popíše důvody, které k tomu vedly. Odborná komise předá ministerstvu odborné stanovisko ve 3 vyhotoveních a kopii záznamu z jednání.

(7) Ošetřující lékař pacienta, který provedení zdravotního výkonu doporučil, je vždy k jednání odborné komise přizván, avšak během rozhovoru členů komise s pacientem nesmí být ošetřující lékař přítomen.

(8) Součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi je

a) písemná žádost pacienta nebo opatrovníka pacienta,

b) kopie souhlasného stanoviska ošetřujícího lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie,

c) záznam z jednání odborné komise a

d) stanovisko odborné komise.

(9) Ministerstvo předá

a) kopii stanoviska odborné komise a kopii záznamu z jednání odborné komise pacientovi nebo opatrovníkovi pacienta,

b) 2 vyhotovení stanoviska odborné komise poskytovateli pro založení do zdravotnické dokumentace podle odstavce 8 a předání soudu podle odstavce 10 a kopii záznamu z jednání odborné komise.

(10) Návrh na udělení souhlasu s provedením změny pohlaví podává soudu poskytovatel. Poskytovatel k návrhu připojí písemnou žádost pacienta nebo písemnou žádost opatrovníka pacienta, vyjádření pacienta s omezenou svéprávností a stanovisko odborné komise. Není-li pacient s ohledem na svou rozumovou vyspělost schopen vyjádření učinit, poskytovatel uvede tuto skutečnost s jejím odůvodněním v návrhu.

§ 23

(1) Provádění změny pohlaví lze započít, jestliže k tomu pacient nebo opatrovník pacienta bezprostředně před jejím započetím udělil písemný souhlas.

(2) O provedení změny pohlaví vydá poskytovatel pacientovi a opatrovníkovi pacienta potvrzení.

WWW-link (zákon r.2011)

WWW-link (změna části zákona r.2017 z r.2011)

 


 

NOVÁ IDENTITA JINOU CESTOU

 

Získání nové úřední identity (změna pohlaví) spočívá dle Ministerstva zdravotnictví ČR chirurgických zákrocích směřujícími ke změně pohlaví transsexuálních pacientů se rozumí provedení chirurgických výkonů, jejichž účelem je dosažení změny pohlaví při současném znemožnění reprodukční funkce.

První nejznámější metoda o níž se mluví běžně je penektomie, vaginoplastika, klitorideoplastika a labioplastika. Laicky řečeno, vytvoření neovagíny z penisu a další věci kolem toho.

Druhá zmíněná možnost je "Orchiektomie". Ano správně, je to něco jiného. Orchiektomie je operace jejímž cílem je odebrání varlat ze šourku.

V tomto případě nejde o vytvoření neovagíny. Spíše jen splňuje podmínku MZČR znemožnění reprodukční funkce.

A právě zde je taková ta útěková malá ulička, když už nevíme jak dál, nebo nechceme dále už čekat na SRS operaci.

Jsou situace, kdy si někdo chce změnit pohlaví a přesto si ponechat svůj původní pohlavní orgán. Tímto operativním způsobem si lze následně úředně změnit na matričním úřadu jméno, příjmení a rodné číslo do ženského tvaru.

Jen nezapomeňme že ten kdo chce, si na tu naší SRS operaci stejně bude muset počkat i po takovéto úřední změně osobních údajů na ženský tvar.

Více info najdete na:  http://slecna.tode.cz/nova-identita-jinou-cestou/

 

 

 

 


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený