2020 PROSINEC

 

ZMĚNA RODNÉHO ČÍSLA PO OPERACI (SRS)

(na koho se obrátit)

Již před delší dobou jsem někde četla nebo zaslechla že se o změnu rodného čísla po operaci (SRS) žádá jak na Matričním úřadě tak i na Ministerstvu Vnitra ČR. Nijak jsem se tím nezabývala, jelikož to pro mne byla vzdálená budoucnost. Ale dnes jsem se rozhodla zjistit jak to vlastně je doopravdy. Napsala jsem tedy na oddělení rodných čísel na Ministerstvu Vnitra s dotazem na koho se mohu obrátit kvůli změně rodného čísla po operativní změně pohlaví a jaké dokumenty budu potřebovat.

Myslela jsem si že odpověď bude na delší dobu. Jen přeci mají úřady na vyřizování až 30dni. Asi tak po třech hodinách mi přišla odpověď která je níže:
Dobrý den,
ve věci změny Vašeho rodného čísla sděluji následující.
O změnu Vašeho rodného čísla si na našem prtacovišti zažádá příslušný matriční úřad, který Vám následně
vystaví nový rodný list.

S pozdravem

Daniela Gajdošová, odborný referent
Ministerstvo vnitra ČR
Odbor správních činností
Oddělení rodných čísel
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21Praha 4

e-mail: daniela.gajdosova@mvcr.cz
tel.: +420 974 817 223

  

Odpověď je velmi stručná a výstižná. Žádost o změnu rodného čísla po operativní změně pohlaví se podává na Matričním úřadu.

 

 

 

 

JAK JE TO S RODNÝMI ČÍSLY PODLE ZÁKONA

(sbírka zákonů)

Úplné znění č. 391/2008 Sb.Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn.  Plné znění zákona je na ...www-link.


HLAVA III  

Zde je zkrácený výpis § 13b - § 17a o rodných číslech.

 

Rodná čísla:

§ 13b

Registr rodných čísel

(1) Ministerstvo spravuje a pro účely tvorby, určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování a provádění změn rodných čísel zpracovává registr rodných čísel (dále jen „registr“). Registr obsahuje veškerá určená rodná čísla podle tohoto zákona i podle dříve platných právních předpisů.

(2) Registr je informačním systémem veřejné správy, který je samostatnou funkční částí informačního systému, v němž jsou využívána veškerá rodná čísla a další pomocné související údaje. Registr vytváří technické podmínky pro určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování, provádění změn rodných čísel a vedení jejich evidence.

(3) V registru ministerstvo vede

a) důvod přidělení rodného čísla (§ 16),

b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,

c) rodné číslo,

d) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to jako blokovaný údaj14a),

e) důvod provedení změny rodného čísla,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,

g) datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel přidělených před účinností zákona se tento údaj vede pouze, pokud jej lze zjistit z archivních materiálů,

h) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil.

(4) Pro účely zpracování údajů v registru a pro jejich jednoznačné přiřazení k přesně specifikované fyzické osobě využívá registr z informačního systému tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení obyvatele,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát, na jehož území se narodila,

d) pohlaví,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,

f) v případě nezrušitelného osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitelů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,

g) státní občanství.

(5) V registru jsou vedena

a) určená rodná čísla,

b) přidělená rodná čísla,

c) aktuálně nepřidělená určená rodná čísla.

Rodná čísla podle písmen a), b) a c) jsou v registru vedena jako neukončený, nepřetržitě funkčně přístupný přehled dat s výlučnou informační hodnotou, vzájemně si vytvářející uživatelskou podporu pro správné přidělování rodných čísel, k provádění změn rodných čísel, k ověřování přidělených rodných čísel a odstraňování zjištěných nedostatků v chybně přidělených rodných číslech.

(6) V registru podle odstavce 5 písm. c) je veden aktuální přehled určených rodných čísel, která byla předána výdejovým místům, ale v rozhodný den nebyla přidělena fyzickým osobám, avšak mohou být kdykoliv využita podle podmínek stanovených v § 16 a 17.

(7) Ministerstvo předává z registru výdejovým místům sestavy pro individuální přidělení rodného čísla fyzickým osobám. Výdejová místa, vyjma zvláštní matriky, předají nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce ministerstvu vyplněné sestavy zpracované za každý příslušný kalendářní měsíc. Zvláštní matrika předá ministerstvu vyplněné sestavy zpracované v příslušném kalendářním čtvrtletí vždy nejpozději do 10 dnů po ukončení tohoto kalendářního čtvrtletí. Vyplněné sestavy předávají výdejová místa ministerstvu ve formě, v jaké jim sestavy poskytlo. Technický způsob předávání vyplněných sestav ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 13c

(1) Rodná čísla lze využívat jen

a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,

b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo

c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

(2) Pro využívání rodných čísel se rodným číslem rozumí i jakákoliv kombinace čísel vyjadřující den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifikaci fyzické osoby.

 

§ 14

Výdejová místa

Ministerstvo předává rodná čísla výdejovým místům, kterými jsou

a) matriční úřad, který přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným na území České republiky,

b) zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla občanům narozeným v zahraničí, s výjimkou případů, kdy došlo k matriční události před 1. lednem 1950, a pokud tato událost byla zapsaná podle právních předpisů platných v době provedení zápisu do matriční knihy, kterou nyní vede matriční úřad na území České republiky,

c) policie, která přiděluje rodná čísla cizincům s povolením k pobytu na území České republiky2),

d) ministerstvo, které přiděluje rodná čísla

1. obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c),

2. cizincům, kteří o přidělení rodného čísla požádají pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů14b), popřípadě fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c),

3. fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c),

4. cizincům, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3),

5. pro potřeby policie, celní správy a zpravodajských služeb podle zvláštních právních předpisů14d).

 

§ 15

Doklad o přiděleném rodném čísle

Dokladem o přiděleném rodném čísle je

a) rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,

b) samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003 (dále jen „doklad o rodném čísle“),

c) občanský průkaz,

d) cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo,

e) průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, nebo

f) průkaz povolení k pobytu azylanta nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.

 

§ 16

Přidělení rodného čísla

Rodné číslo přidělí výdejové místo

a) fyzické osobě při narození nebo nezrušitelném osvojení,

b) občanu, který dosud rodné číslo neměl,

c) cizinci s povolením k pobytu na území České republiky2),

d) cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3),

e) cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů14b), popřípadě fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla požádala Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c).

 

§ 17

Změna rodného čísla

(1) Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla.

(2) Změna rodného čísla se provede v případě, kdy

a) totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více nositelům rodného čísla,

b) bylo přiděleno chybné rodné číslo,

c) došlo k osvojení, nebo

d) došlo ke změně pohlaví.

(3) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy fyzická osoba užívá namísto rodného čísla desetimístné nebo devítimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejího narození, o němž však vznikly pochybnosti, že jeho číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla provedeným orgány veřejné moci do osobních a úředních dokladů a dalších listin (dále jen „užívané číslo“), pokud

a) fyzická osoba toto užívané číslo užívá po dobu delší než 20 let,

b) neprokáže se, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby,

c) fyzická osoba písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

(4) Ministerstvo do registru provede záznam o užívaném čísle fyzické osoby a v případě, že užívané číslo je totožné s rodným číslem, které je v sestavách vedené jako dosud nepřidělené, toto rodné číslo ze sestav vyřadí.

(5) Pokud se prokáže, že užívané číslo je shodné s rodným číslem, které užívá jiná fyzická osoba, provede se u osoby uvedené v odstavci 3 změna užívaného čísla podle odstavce 2 písm. b).

(6) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy dvě nebo více fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže matce, užívá namísto přiděleného rodného čísla devítimístné nebo desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejich narození a jehož číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních dokladů a dalších listin provedenými orgány veřejné moci vzájemnou záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud

a) se prokáže, že každá z fyzických osob toto užívané číslo užívá po dobu delší než 20 let, a

b) každá z fyzických osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

(7) Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo, a to na základě nového nebo opraveného rodného listu. Změny rodných čísel přidělených před účinností tohoto zákona zajišťuje obdobným způsobem ministerstvo.

 

§ 17a

(1) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. a), b), c) a d) a § 17 odst. 2 výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí z moci úřední.

(2) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. e) výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí na základě písemné, odůvodněné žádosti, která obsahuje její

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,

b) rodné příjmení,

c) den, měsíc a rok narození,

d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,

e) pohlaví,

f) státní občanství.

(3) Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným překladem9), musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele9), pokud ji žadatel nepodepisuje před zaměstnancem výdejového místa. Úředně ověřený podpis žadatele se nevyžaduje, podala-li žádost o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení podle § 16 písm. e).

(4) K žádosti o přidělení rodného čísla podle odstavce 2 připojí žadatel doklad o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží k němu jeho úřední překlad do jazyka českého9). Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c), nahrazuje úřední překlad dokladu podle věty první překlad provedený Českou správou sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení připojí k žádosti o přidělení rodného čísla adresu pro doručování fyzické osoby, pro niž o rodné číslo žádá podle § 16 písm. e).

(5) Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c), doručí ministerstvo doklad o přiděleném rodném čísle fyzické osobě, pro niž bylo žádáno, a současně sdělí toto rodné číslo České správě sociálního zabezpečení.

 

 

 

 

KE STAŽENÍ

 

Žádost o přidělení rodného čísla (PDF)    Stáhnout..zde
Zdroj:      (https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-prideleni-rodneho-cisla.aspx)

Poznámka: samozřejmě každá Matrika může mít jiný formulář

 

 

MVČR přidělování rodných čísel matričními úřady (PDF) Stáhnout..zde

Zdroj: (https://www.mvcr.cz/soubor/priloha-pridelovani-rodnych-cisel-matricnimi-urady-z-registru-rodnych-cisel-skrze-rozhrani-czech-point-a-nasledny-zapis-do-ais-eo.aspx)

 

 

 

Komentáře

Admin: budu mazat jakékoliv kometáře jenž jsou rasově nenávistné, spamové, urážlivé a porušující zákony ČR.

Zatím nebyly vložený žádné příspěvky

Napište číslo 100 slovem

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený